Kontrast:

FAQ - często zadawane pytania

ogólne

Tak. Rejestracja elektroniczna jest bezwzględnym wymogiem ubiegania się o przyjęcie na studia.

Po zarejestrowaniu w IRK każdemu Kandydatowi zostanie przypisany INDYWIDUALNY numer konta widoczny przy rejestracji internetowej. Na ten numer konta należy wpłacić opłatę rekrutacyjną.

Opłata rekrutacyjna powinna wpłynąć na indywidualny rachunek bankowy Kandydata  przed wyznaczonym terminem zakończenia składania aplikacji internetowej. Liczy się termin wpływu na konto rekrutacyjne, a nie data dokonania wpłaty. Należy więc uiścić opłatę odpowiednio wcześnie tak, aby po jej wpłynięciu i odnotowaniu przez system zdążyć przypisać ją do wypełnionej aplikacji.
Tylko aplikacja poprawnie wypełniona i opłacona z przypisaną opłatą, (oznaczona w systemie zielonym symbolem odhaczenia "ptaszkiem") jest traktowana jako poprawnie złożona (kompletna) i będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.
Uwaga! Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za termin wpływu opłaty na indywidualne rachunki rekrutacyjne. Opóźnienie w odnotowaniu wpłaty może wynosić do 14 dni - nie z winy Uczelni. Zaleca się dokonywanie wpłat przelewem bankowym lub bezpośrednio w bankach. Uczelnię obsługuje Bank Pekao S.A.
Należy bezwzględnie  przestrzegać terminów składania aplikacji na poszczególne studia, zamieszczonych na stronie WUM.

Po potwierdzeniu przez bank wpłynięcia opłaty na konto Uczelni (na indywidualny rachunek bankowy Kandydata), system rekrutacyjny automatycznie odnotowuje wpłatę i dodaje ją do stanu środków na koncie rekrutacyjnym Kandydata w IRK.
W momencie odnotowania wpłaty przez system,  na koncie rekrutacyjnym Kandydata pojawi się informacja o wolnych środkach, które następnie NALEŻY PRZYPISAĆ DO WYBRANYCH I WYPEŁNIONYCH APLIKACJI.
Uwaga: Systemowa aktualizacja informacji dotyczących wpłat następuje w dni powszednie o godzinie 11:00, 14:00, 17:00 i 20:00.

Można, z pominięciem kierunków, które się wykluczają tj.: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia I stopnia.

Brane są pod uwagę tylko przedmioty wymagane dla określonego kierunku studiów, wyszczególnione w Uchwale Rekrutacyjnej.

Do Uczelnianego Egzaminu Wstępnego mogą przystąpić:
1. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo "starą maturę" lub świadectwo       maturalne/dojrzałości poza granicami Polski;
2. Kandydaci, którzy aplikują na studia na kierunek lekarski w trybie niestacjonarnym (dawniej wieczorowym), a ukończyli studia magisterskie na kierunku innym niż kierunek lekarsko-dentystyczny (uzyskali świadectwo "starą maturę");
3. Kandydaci, którzy aplikują na studia na kierunek lekarsko-dentystyczny w trybie niestacjonarnym (dawniej wieczorowym), a ukończyli studia magisterskie na kierunku innym niż kierunek lekarski (uzyskali świadectwo "starą maturę");
4. Kandydaci, którzy aplikują na studia na kierunek analityki medycznej lub farmacji w trybie niestacjonarnym (dawniej wieczorowym), a ukończyli studia magisterskie na innym, nie medycznym kierunku (uzyskali świadectwo "starą maturę");

Na Uczelniany Egzamin Wstępny (UEW) należy przynieść dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem poświadczający tożsamość Kandydata.

Ostateczne progi punktowe tegorocznej rekrutacji będą znane dopiero po jej zakończeniu.
W trakcie trwania rekrutacji (ale dopiero po zamknięciu okresu składania aplikacji), informacja o aktualnych "progach odcięcia" (limitach punktów kwalifikacyjnych do przyjęcia) na poszczególne studia, wyznaczonych przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, będzie dostępna w indywidualnych kontach rekrutacyjnych Kandydatów w IRK.
Uczelnia nie prowadzi statystyki dotyczącej "progów odcięcia" z lat poprzednich.

Kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia na studia, WKR/OKR wysyłają wiadomość na założone przez nich konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Dokumenty należy złożyć osobiście. Dokumety przesłane pocztą nie będą przyjmowane. Dopuszcza się złożenie dokumentów Kandydata przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie do podejmowania czynności prawnych w imieniu Kandydata, potwierdzone notarialne lub złożone osobiście przez Kandydata w Komisji Rekrutacyjnej.

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne (dawniej wieczorowe) studia jednolite magisterskie i I stopnia:
Dokumenty do Wydziałowych/ Oddziałowych Komisji Rekrutacyjnych dostarczają jedynie Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia w terminie wyznaczonym przez Komisję (po zamknięciu okresu przyjmowania aplikacji internetowych oraz ustaleniu listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia).
Informacja o konieczności i obowiązującym terminie złożenia dokumentów zostanie umieszczona w indywidualnym koncie rekrutacyjnym Kandydata.
Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje nieprzyjęciem Kandydata na studia.
Kandydaci na studia niestacjonarne (dawniej zaoczne) I stopnia oraz na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia.
Dokumenty dostarczają wszyscy Kandydaci, bezpośrednio po złożeniu aplikacji w IRK, w terminie wyznaczonym przez Wydziałową / Oddziałową Komisję Rekrutacyjną.
Informacja o obowiązujących, ustalonych, terminach składania aplikacji i dokumentów na poszczególne studia znajduje się w zakładce zasady rekrutacji i harmonogram rekrutacji.
UWAGA: Komisja Rekrutacyjna nie przyjmie dokumentów od Kandydatów, którzy wcześniej nie wypełnili aplikacji w IRK.
Kandydaci, którzy nie złożą dokumentów w wyznaczonym terminie, nie będą brani pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia przy składaniu dokumentów otrzymają od WKR/OKR skierowanie do lekarza medycyny pracy oraz zostaną poinformowane, w jakim terminie należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza. Wyjątek stanowią Kandydaci na kierunek ratownictwo medyczne. Będą oni dopuszczani do egzaminu sprawnościowego na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza medycyny pracy, stwierdzającego zdolność  do odbycia prób sprawnościowych oraz stwierdzającego brak przeciwskazań do studiowania na kierunku ratownictwo medyczne. Skierowania na badania lekarskie będą dostępne w Punkcie Informacji Rekrutacyjnej WUM lub/oraz w lokalu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WNoZ.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje ocenę jakości posługiwania się językiem polskim i umiejętności komunikacji w zakresie:
1. kryteriów ogólnych: tempa i płynności mówienia, fonacji, kontaktu werbalnego,  warunków twarzowo-zgryzowych, cech regionalnych i środowiskowych;
2. kryteriów szczegółowych wymowy: spółgłosek dentalizowanych(stygmatyzm), spółgłosek dźwięcznych (bezdźwięczność, spółgłosek ustnych (nosowanie), samogłosek, głosek [r] (rotacyzm);
3. posiadanych umiejętności kierunkowych, a w tym: podatności na stymulację werbalną bodźcami słabymi i silnymi.
Rozmowę przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Dziekana.

 

Na kierunku ratownictwo medyczne obowiązuje egzamin sprawnościowy. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku nr 14 Uchwały Rekrutacyjnej.

Tak, za każde postępowanie rekrutacyjne należy wnieść opłatę rekrutacyjną.

Po zakończeniu rekrutacji na studia stacjonarne rozpocznie się rekrutacja na studia niestacjonarne (dawniej  wieczorowe). Szczegółowe terminy podane są w harmonogramach poszczególnych kierunków studiów.

Studenci studiów niestacjonarnych (dawniej wieczorowych) uczęszczają na zajęcia ze studentami studiów stacjonarnych, które odbywają się od poniedziałku do piątku.

Są to studia skierowane dla osób, które chcą podwyższyć kwalifikacje i pracują w wybranym zawodzie (zgodnym z wybranym kierunkiem studiów) oraz posiadają dyplom zawodowy ze szkoły średniej lub pomaturalnej w danym kierunku.

W aplikacji IRK należy wpisać numer pierwotnie uzyskanego świadectwa maturalnego. Wynik poprawionego egzaminu należy podać wg aneksu. Aneks należy przedstawić przy składaniu dokumentów (jeżeli Kandydat zostanie zakwalifikowany na studia).

Egzamin dojrzałości (stara matura) to egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach. Natomiast egzamin maturalny (nowa matura) to egzamin maturalny zdawany od roku 2005 w liceach ogólnokształcących oraz od roku 2006 w technikach. 

Egzamin wstępny obejmuje program studiów I stopnia tego samego kierunku.