Kontrast:

FAQ - często zadawane pytania

ogólne

Tak. Rejestracja elektroniczna jest bezwzględnym wymogiem ubiegania się o przyjęcie na studia.

ostatnia aktualizacja strony: 08.01.2018 r.

Kandydatom zarejestrowanym w IRK, do każdego wybranego kierunku zostanie przypisany odrębny numer konta bankowego, na który należy wpłacić odrębną opłatę rekrutacyjną w wysokości właściwej dla kierunku.

ostatnia aktualizacja strony: 08.01.2018 r.

Za każdy wybrany kierunek/stopień/tryb studiów należy w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji na ten kierunek wnieść odrębną opłatę na właściwy numer konta bankowego. Opłaty wniesione po terminie nie zostaną uwzględnione. Harmonogramy dostępne są w zakładce "REKRUTACJA 2018/2019"  po kliknięciu w nazwę lub znacznik kierunku/poziomu/formy studiów w tabeli zatytułowanej "Oferta edukacyjna", a następnie kliknięciu w zakładkę "Harmonogram rekrutacji" dla tych studiów.

ostatnia aktualizacja strony: 30.03.2018 r.

Po potwierdzeniu przez bank wpłynięcia opłaty na konto Uczelni (na wskazany dla wybranego kierunku studiów rachunek bankowy), system rekrutacyjny automatycznie odnotowuje wpłatę. Wówczas kolor zakładki w IRK pod nazwą "Opłata" zmieni się z koloru czerwonego na zielony.

ostatnia aktualizacja strony: 08.01.2018 r.

Można, z wyłączeniem studiów stacjonarnych na  kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmacji, analityce medycznej oraz fizjoterapii.

ostatnia aktualizacja strony: 08.01.2018 r.

Brane są pod uwagę tylko przedmioty wymagane dla określonego kierunku studiów, wyszczególnione w Uchwale Rekrutacyjnej.

ostatnia aktualizacja strony: 08.01.2018 r.

Kandydat, który jest obywatelem polskim i ma "starą maturę" może przystąpić do Uczelnianego Egzaminu Wstępnego (UEW). Natomiast absolwent liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 - 2013/2014 oraz absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 - 2014/2015 może przystąpić do egzaminu (lub pojedynczego przedmiotu) "nowej matury" w szkole, w której zdawał egzamin maturalny (należy zgłosić chęć zdawania egzaminu maturalnego do dyrektora szkoły macierzystej do dnia 7 lutego 2018 r.; wzór deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego i zasady składania deklaracji dostępne są na stronie OKE pod adresem: https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3035 )

ostatnia aktualizacja strony: 08.01.2018 r.

   

Oba egzaminy są zdawane na tych samych arkuszach, jednak wyniki UEW są ważne tylko w roku zdawania egzaminu, a wyniki "nowej matury" są ważne bezterminowo.

ostatnia aktualizacja strony: 08.01.2018 r.

Do Uczelnianego Egzaminu Wstępnego mogą przystąpić:
1. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo "starą maturę". W przypadku, gdy kandydat posiada „starą maturę” i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, UEW jest organizowany z wyłączeniem przedmiotów wymienionych w zaświadczeniu;

2. Kandydaci , którzy uzyskali świadectwo maturalne/dojrzałości poza granicami Polski w państwach innych niż państwa członkowskie: UE, OECD lub EFTA;

3. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo IB (w zakresie określonym w poszczególnych Załącznikach do Uchwały Rekrutacyjnej);

4. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo maturalne/dojrzałości wydane w państwach członkowskich: Unii Europejskiej (UE), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w zakresie określonym w poszczególnych Załącznikach do Uchwały Rekrutacyjnej.ostatnia aktualizacja strony: 08.01.2018 r.

Na Uczelniany Egzamin Wstępny (UEW) należy przynieść dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem poświadczający tożsamość Kandydata.

ostatnia aktualizacja strony: 08.01.2018 r.

Kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia na studia, WKR/OKR wysyłają wiadomość na założone przez nich konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

ostatnia aktualizacja strony: 08.01.2018 r.

Dokumenty należy złożyć osobiście. Dokumenty przesłane pocztą nie będą przyjmowane. Dopuszcza się złożenie dokumentów Kandydata przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie do podejmowania czynności prawnych w imieniu Kandydata, potwierdzone notarialne lub złożone osobiście przez Kandydata w Komisji Rekrutacyjnej.

ostatnia aktualizacja strony: 08.01.2018 r.

Kandydaci na jednolite studia magisterskie, studia I stopnia oraz II stopnia (kierunek: fizjoterapia i logopedia ogólna i kliniczna) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym:
Dokumenty do Wydziałowych/ Oddziałowej Komisji Rekrutacyjnych dostarczają jedynie Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia w terminie wyznaczonym przez Komisję (po zamknięciu okresu przyjmowania aplikacji internetowych oraz ustaleniu listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia).
Informacja o konieczności i obowiązującym terminie złożenia dokumentów zostanie umieszczona na indywidualnym koncie rekrutacyjnym Kandydata.
Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje nieprzyjęciem Kandydata na studia.
Kandydaci na studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (poza kierunkiem: fizjoterapia i logopedia ogólna i kliniczna):
Dokumenty dostarczają wszyscy Kandydaci, bezpośrednio po złożeniu aplikacji w IRK, w terminie wyznaczonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
Informacja o obowiązujących, ustalonych terminach składania aplikacji i dokumentów na poszczególne studia znajduje się w zakładce "REKRUTACJA 2018/2019" po kliknięciu w nazwę lub znacznik kierunku/poziomu/formy studiów w tabeli zatytułowanej "Oferta edukacyjna", a następnie kliknięciu w zakładkę  "Harmonogram rekrutacji" oraz "Wykaz dokumentów" dla każdego kierunku studiów.
UWAGA: Komisja Rekrutacyjna nie przyjmie dokumentów od Kandydatów, którzy wcześniej nie założyli aplikacji w IRK.
Kandydaci, którzy nie złożą dokumentów w wyznaczonym terminie, nie będą brani pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

ostatnia aktualizacja strony: 30.03.2018 r.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia przy składaniu dokumentów otrzymają od WKR/OKR skierowanie do lekarza medycyny pracy oraz zostaną poinformowane, w jakim terminie należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza. Wyjątek stanowią Kandydaci na kierunek ratownictwo medyczne. Będą oni dopuszczani do egzaminu sprawnościowego na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza medycyny pracy, stwierdzającego zdolność  do odbycia prób sprawnościowych oraz stwierdzającego brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku ratownictwo medyczne. Skierowania na badania lekarskie będą dostępne w Punkcie Informacji Rekrutacyjnej WUM lub/oraz w lokalu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WNoZ.

ostatnia aktualizacja strony: 08.01.2018 r.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje ocenę jakości posługiwania się językiem polskim i umiejętności komunikacji w zakresie:
1. kryteriów ogólnych: tempa i płynności mówienia, fonacji, kontaktu werbalnego,  warunków twarzowo-zgryzowych, cech regionalnych i środowiskowych;
2. kryteriów szczegółowych wymowy: spółgłosek dentalizowanych(sygmatyzm), spółgłosek dźwięcznych (bezdźwięczność, spółgłosek ustnych (nosowanie), samogłosek, głosek [r] (rotacyzm);
3. posiadanych umiejętności kierunkowych, a w tym: podatności na stymulację werbalną bodźcami słabymi i silnymi.
Rozmowę przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Dziekana.

ostatnia aktualizacja strony: 08.01.2018 r.

 

Na rozmowę musi zgłosić się każdy Kandydat chcący wziąć udział w rekrutacji na studia I i II stopnia na kierunek logopedia ogólna i kliniczna.

ostatnia aktualizacja strony: 08.01.2018 r.

Na kierunku ratownictwo medyczne obowiązuje egzamin sprawnościowy. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku nr 14 Uchwały Rekrutacyjnej.

ostatnia aktualizacja strony: 08.01.2018 r.

Tak, za każde postępowanie rekrutacyjne należy wnieść opłatę rekrutacyjną.

ostatnia aktualizacja strony: 08.01.2018 r.

Po zakończeniu rekrutacji na studia stacjonarne rozpocznie się rekrutacja na studia niestacjonarne (dawniej  wieczorowe). Szczegółowe terminy podane są w harmonogramach poszczególnych kierunków studiów.

ostatnia aktualizacja strony: 30.03.2018 r.

Studenci studiów niestacjonarnych (dawniej wieczorowych) uczęszczają na zajęcia ze studentami studiów stacjonarnych, które odbywają się od poniedziałku do piątku.

ostatnia aktualizacja strony: 08.01.2018 r.

Są to studia skierowane dla osób, które chcą podwyższyć kwalifikacje i pracują w wybranym zawodzie (zgodnym z wybranym kierunkiem studiów) oraz posiadają dyplom zawodowy ze szkoły średniej lub pomaturalnej w danym kierunku.

ostatnia aktualizacja strony: 08.01.2018 r.

W aplikacji IRK należy wpisać numer pierwotnie uzyskanego świadectwa maturalnego. Wynik poprawionego egzaminu należy podać wg aneksu. Aneks należy przedstawić przy składaniu dokumentów (jeżeli Kandydat zostanie zakwalifikowany na studia).

ostatnia aktualizacja strony: 08.01.2018 r.

Egzamin dojrzałości (stara matura) to egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach. Natomiast egzamin maturalny (nowa matura) to egzamin maturalny zdawany od roku 2005 w liceach ogólnokształcących oraz od roku 2006 w technikach. 

ostatnia aktualizacja strony: 08.01.2018 r.

Egzamin wstępny obejmuje program studiów I stopnia tego samego kierunku.

ostatnia aktualizacja strony: 08.01.2018 r.

feedback
feedback