Kontrast:

FAQ - często zadawane pytania

ogólne

Tak. Rejestracja elektroniczna jest bezwzględnym wymogiem ubiegania się o przyjęcie na studia.

ostatnia aktualizacja strony: 01.04.2019 r.

Można, z wyłączeniem jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych na  kierunkach: analityce medycznej, farmacji, fizjoterapii, kierunku lekarskim oraz kierunku lekarsko-dentystycznym.

ostatnia aktualizacja strony: 01.04.2019 r.

Kandydatom zarejestrowanym w IRK, do każdego wybranego kierunku zostanie przypisany odrębny numer konta bankowego, na który należy wpłacić odrębną opłatę rekrutacyjną w wysokości właściwej dla kierunku.

 

ostatnia aktualizacja strony: 01.04.2019 r.

Tak, za każde postępowanie rekrutacyjne należy wnieść opłatę rekrutacyjną.

ostatnia aktualizacja strony: 01.04.2019 r.

Studenci studiów niestacjonarnych uczęszczają na zajęcia, które odbywają się od poniedziałku do piątku.

 ostatnia aktualizacja strony: 01.04.2019 r.

Za każdy wybrany kierunek/poziom/formę studiów należy w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji na ten kierunek wnieść odrębną opłatę na właściwy numer konta bankowego. Opłaty wniesione po terminie nie zostaną uwzględnione. Harmonogramy dostępne są w zakładce "REKRUTACJA 2019/2020"  po kliknięciu w nazwę lub znacznik kierunku/poziomu/formy studiów w tabeli zatytułowanej "Oferta edukacyjna", a następnie kliknięciu w zakładkę "Harmonogram rekrutacji" dla tych studiów.

ostatnia aktualizacja strony: 01.04.2019 r.

Po potwierdzeniu przez bank wpłynięcia opłaty na konto Uczelni (na wskazany dla wybranego kierunku studiów rachunek bankowy), system rekrutacyjny automatycznie odnotowuje wpłatę. Wówczas kolor zakładki w IRK pod nazwą "Opłata" zmieni się z koloru czerwonego na zielony.

ostatnia aktualizacja strony: 01.04.2019 r.

Egzamin dojrzałości (stara matura) to egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach. Natomiast egzamin maturalny (nowa matura) to egzamin maturalny zdawany od roku 2005 w liceach ogólnokształcących oraz od roku 2006 w technikach. 

 ostatnia aktualizacja strony: 01.04.2019 r.

Uczelniany Egzamin Wstępny (skrót UEW) na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w języku polskim jest to egzamin organizowany przez inne uczelnie, przeprowadzony na arkuszach maturalnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (skrót CKE) i oceniony wg zasad ustalonych przez CKE. 

 ostatnia aktualizacja strony: 01.04.2019 r.

Oba egzaminy są zdawane na tych samych arkuszach, jednak wyniki UEW są ważne tylko w roku zdawania egzaminu, a wyniki "nowej matury" są ważne bezterminowo.

 ostatnia aktualizacja strony: 01.04.2019 r.

W aplikacji IRK należy wpisać numer pierwotnie uzyskanego świadectwa maturalnego. Wynik poprawionego egzaminu należy podać wg aneksu. Świadectwo łącznie z aneksem należy przedstawić przy składaniu dokumentów (jeżeli Kandydat zostanie zakwalifikowany na studia).

 

ostatnia aktualizacja strony: 01.04.2019 r.

Brane są pod uwagę tylko przedmioty wymagane dla określonego kierunku studiów, wyszczególnione w poszczególnych załącznikach do Uchwały Rekrutacyjnej.

 

ostatnia aktualizacja strony: 01.04.2019 r.

Na kierunku ratownictwo medyczne (studia stacjonarne) obowiązuje egzamin sprawnościowy. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku nr 14 Uchwały Rekrutacyjnej.

 

ostatnia aktualizacja strony: 27.05.2019 r.

Na rozmowę musi zgłosić się każdy Kandydat chcący wziąć udział w rekrutacji na studia I i II stopnia na kierunek logopedia ogólna i kliniczna.

 

ostatnia aktualizacja strony: 01.04.2019 r.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje ocenę jakości posługiwania się językiem polskim i umiejętności komunikacji w zakresie:
1. kryteriów ogólnych: tempa i płynności mówienia, fonacji, kontaktu werbalnego,  warunków twarzowo-zgryzowych, cech regionalnych i środowiskowych;
2. kryteriów szczegółowych wymowy: spółgłosek dentalizowanych(sygmatyzm), spółgłosek dźwięcznych (bezdźwięczność, spółgłosek ustnych (nosowanie), samogłosek, głosek [r] (rotacyzm);
3. posiadanych umiejętności kierunkowych, a w tym: podatności na stymulację werbalną bodźcami słabymi i silnymi.
Rozmowę przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Dziekana.

 

ostatnia aktualizacja strony: 01.04.2019 r.

Egzamin wstępny obejmuje program studiów I stopnia tego samego kierunku.

 

ostatnia aktualizacja strony: 01.04.2019 r.

Kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia na studia, WKR/OKR wysyłają wiadomość na założone przez nich konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

ostatnia aktualizacja strony: 01.04.2019 r.

Dokumenty do Wydziałowych/ Oddziałowej Komisji Rekrutacyjnych dostarczają jedynie Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia w terminie wyznaczonym przez Komisję (po zamknięciu okresu przyjmowania aplikacji internetowych oraz ustaleniu listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia).
Informacja o konieczności i obowiązującym terminie złożenia dokumentów zostanie umieszczona na indywidualnym koncie rekrutacyjnym Kandydata.
Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje nieprzyjęciem Kandydata na studia.

ostatnia aktualizacja strony: 01.04.2019 r.

Dokumenty należy złożyć osobiście. Dokumenty przesłane pocztą nie będą przyjmowane. Dopuszcza się złożenie dokumentów Kandydata przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie do podejmowania czynności prawnych w imieniu Kandydata, potwierdzone notarialne lub złożone osobiście przez Kandydata w Komisji Rekrutacyjnej.

 

ostatnia aktualizacja strony: 01.04.2019 r.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia przy składaniu dokumentów otrzymają od WKR/OKR skierowanie do lekarza medycyny pracy oraz zostaną poinformowane, w jakim terminie należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza. Wyjątek stanowią Kandydaci na kierunek ratownictwo medyczne. Będą oni dopuszczani do egzaminu sprawnościowego na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza medycyny pracy, stwierdzającego zdolność  do odbycia prób sprawnościowych oraz stwierdzającego brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku ratownictwo medyczne. Skierowania na badania lekarskie będą dostępne w Punkcie Informacji Rekrutacyjnej WUM lub/oraz w lokalu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WNoZ.

 

ostatnia aktualizacja strony: 01.04.2019 r.

feedback
feedback