Cudzoziemcy - kandydaci na studia w j. polskim

  • Posted on: 17 January 2020
  • By: adminwum
Rekrutacja 2019/2020

 

► WARUNKI PODEJMOWANIA STUDIÓW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

Cudzoziemcem jest osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego.
Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie oraz obywatelstwo innego kraju zobowiązani są do ubiegania się o przyjęcie na studia na zasadach dotyczących obywateli polskich.

 


Na studia mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy:
•    na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie – posiadają polskie świadectwo dojrzałości albo zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznany, zgodnie z  przepisami lub na podstawie umów międzynarodowych, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości.
•    na studia II stopnia – posiadają dyplom ukończenia w Polsce studiów I stopnia albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą, uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany zgodnie z  przepisami lub na podstawie umów międzynarodowych, za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi ukończenia studiów I stopnia.
•    przejdą postępowanie rekrutacyjne zgodnie z obowiązującą w danym roku rekrutacji Uchwałą Rekrutacyjną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 


Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o przyjęcie na studia w języku polskim, przedstawiają dokument:
•    certyfikat wydany przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie
co najmniej B2, lub
•    dokument wydany przez podmiot polski lub zagraniczny, uprawniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie
co najmniej B2, lub
•    świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydanego na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej,
•    wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Dokumenty sporządzone w innym języku niż polskim powinny zostać przetłumaczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości) albo tłumaczenie powinno zostać poświadczone przez polskiego konsula.

 


Cudzoziemcy mogą podejmować studia na podstawie:
•    umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
•    umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez WUM, na zasadach określonych w tych umowach;
•    decyzji Ministra;
•    decyzji Dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
•    decyzji administracyjnej Rektora.

 


Cudzoziemiec przyjęty na studia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ponosi opłatę za usługi edukacyjne związane z kształceniem.

Opłat za studia stacjonarne w języku polskim nie pobiera się od:
•    cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
•    cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
•    cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
•    cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
•    cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1, wydanego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
•    posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
•    cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 


Szczegółowych informacji na temat nostryfikacji świadectw maturalnych uzyskanych za granicą udziela:
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
tel. +48 (22) 551-24-00

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/kuratorium/8105,Kuratorium.html

Szczegółowych informacji na temat kształcenia cudzoziemców oraz spraw z zakresu uznawalności wyższego wykształcenia udziela:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40
00-635 Warszawa
tel. +48 (22) 390-35-00
https://www.nawa.gov.pl/