Cudzoziemcy - kandydaci na studia w j.polskim

 • Posted on: 21 January 2020
 • By: adminwum
Rekrutacja 2018/2019

Cudzoziemcem jest osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego. 

Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie oraz obywatelstwo innego kraju zobowiązani są do ubiegania się o przyjęcie na studia na zasadach dotyczących obywateli polskich. 
 


Do podjęcia studiów na zasadach dotyczących obywateli polskich uprawnieni są:

 •  cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka;
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub Konfederacji  Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono  zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650);
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka są uprawnieni zarówno
do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich, jak i w trybie oraz na warunkach innych niż dotyczące obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

 


 Do podjęcia studiów na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich uprawnieni są:

 • obywatele państw trzecich;
 • cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka, rezygnujący z ubiegania się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich;
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA-EOG lub Konfederacji  Szwajcarskiej, którzy zdecydowali się podjąć w Polsce naukę na warunkach dotyczących obywateli krajów pozaunijnych.

Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich mogą kształcić się:

1. jako stypendyści Strony polskiej (rządu polskiego). Kandydaci są zgłaszani, zgodnie z postanowieniami umów międzynarodowych, przez polskie lub zagraniczne placówki dyplomatyczne albo instytucje danego kraju odpowiedzialne za prowadzenie wymiany akademickiej z zagranicą. Osoby te posiadają skierowanie do odbycia studiów z Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego  Ministerstwa Zdrowia;

2. bez odpłatności i świadczeń stypendialnych. Kandydaci są zgłaszani w ramach umów międzyrządowych lub programów pomocowych oferowanych określonym krajom przez polski rząd, za pośrednictwem właściwych instytucji danego państwa lub polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych. Osoby te posiadają skierowanie do odbycia studiów z Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego  Ministerstwa Zdrowia;

3. na zasadach odpłatności dewizowej. Kandydaci podejmują odpłatne studia
w języku polskim na podstawie decyzji Rektora, po wcześniejszym spełnieniu kryteriów kwalifikacji na wybrane studia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.  

 


Szczegółowych informacji na temat kształcenia cudzoziemców w Polsce udziela:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40
00-635 Warszawa
tel. +48 (22) 390-35-00
https://www.nawa.gov.pl/                                                                                                                                                                                              


Szczegółowych informacji na temat nostryfikacji świadectw maturalnych uzyskanych za granicą udziela:

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
tel. +48 (22) 551-24-00
http://www.kuratorium.waw.pl/pl/kuratorium/8105,Kuratorium.htm