Kryteria

Kierunek: 
Ratownictwo medyczne
Poziom studiów: 
I stopnia
Profil: 
Praktyczny
Forma: 
studia stacjonarne

 

                           KWALIFIKACJA ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE WYNIKÓW Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZELICZONYCH NA PUNKTY KWALIFIKACYJNE

 

► KANDYDACI Z "NOWĄ MATURĄ" (W LICEUM OD 2005r., W TECHNIKUM OD 2006r.)


Kryteria obowiązkowe:
1)  język obcy nowożytny - egzamin
pisemny  
     ♦ poziom podstawowy (mnożnik x 1)
2)  biologia albo chemia albo fizyka i astronomia (albo fizyka) albo wiedza o społeczeństwie - egzamin pisemny
     biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka:
     ♦ poziom rozszerzony (mnożnik x 1,4)
     wiedza o społeczeństwie:
     ♦ poziom rozszerzony (mnożnik x 1)

 

W przypadku przedmiotów zdawanych na maturach dwujęzycznych, w rekrutacji na studia będą uwzględniane wyłącznie wyniki egzaminów zdawanych w języku polskim.

 

► KANDYDACI ZE ŚWIADECTWEM MATURALNYM IB     


Kryteria obowiązkowe:
1)  język obcy nowożytny - egzamin  pisemny 
     ♦ Standard Level (mnożnik x 1) 
2)  biologia albo chemia albo fizyka albo przedmiot z grupy 3: Człowiek i społeczeństwo - egzamin pisemny
     biologia, chemia, fizyka,
     ♦ Higher Level (mnożnik x 1,4)
    przedmiot z grupy 3 :Człowiek i społeczeństwo:
     ♦ Higher Level (mnożnik x 1)

Zasady przeliczania na punkty kwalifikacyjne ocen z egzaminów na świadectwach maturalnych określa załącznik nr 21.

 

► KANDYDACI  ZE ŚWIADECTWEM MATURALNYM EB 


Kryteria obowiązkowe:
1)  język obcy nowożytny - egzamin
 pisemny 
     ♦ poziom podstawowy (mnożnik x 10) 
2)  biologia albo chemia albo fizyka albo historia albo geografia - egzamin pisemny
     biologia, chemia, fizyka:
     ♦ poziom rozszerzony  (mnożnik x 14)
     historia, geografia: 
     ♦ poziom rozszerzony (mnożnik x 10)

 

► KANDYDACI ZE  ŚWIADECTWEM  WYDANYM  W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH: UNII  EUROPEJSKIEJ (UE), ORGANIZACJI   
     WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU (OECD) ALBO EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA)   


Kryteria obowiązkowe:
1)  język obcy nowożytny - egzamin 
pisemny 
     ♦ Standard Level (mnożnik x 1) 
2) biologia albo chemia albo fizyka albo wiedza o społeczeństwie - egzamin pisemny
     biologia, chemia, fizyka;
     ♦ Higher Level (mnożnik x 1,4)
    wiedza o społeczeństwie:
     ♦ Higher Level (mnożnik x 1)


Zasady przeliczania na punkty kwalifikacyjne ocen z egzaminów na świadectwach maturalnych określa załącznik nr 21.

Jeżeli na świadectwie nie ma określonego poziomu zdawania, ani nie ma udokumentowanego potwierdzenia równoważności uzyskanego wyniku do danego poziomu, wynik ten może zostać uznany:

- z egzaminu z języka obcego nowożytnego za równoważny z poziomem podstawowym egzaminu maturalnego. Wówczas wynik ten będzie przeliczony na punkty kwalifikacyjne (patrz załącznik nr 21) wg zasady: 1%= 1 punkt;

- z egzaminu z przedmiotu, o którym mowa w pkt 2 za równoważny z poziomem rozszerzonym egzaminu maturalnego. Wówczas wynik ten będzie przeliczony na punkty kwalifikacyjne (patrz załącznik nr 21) wg zasady: 1%=0,7 punktu.

 

► KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ" (W LICEUM DO 2004r., W TECHNIKUM DO 2005r.)
► KANDYDACI ZE ŚWIADECTWEM MATURALNYM WYDANYM POZA GRANICAMI POLSKI W PAŃSTWACH INNYCH NIŻ PAŃSTWA 
    CZŁONKOWSKIE UE, OECD ALBO EFTA


Kryteria obowiązkowe:
1)  język obcy nowożytny - egzamin pisemny

     ♦ równoważny z poziomem podstawowym egzaminu maturalnego (mnożnik x 1)
2)  biologia albo chemia albo fizyka i astronomia albo wiedza o społeczeństwie - egzamin pisemny
     biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka:
     ♦ równoważny z poziomem rozszerzonym egzaminu maturalnego (mnożnik x 1,4)
     wiedza o społeczeństwie:
     ♦ równoważny z poziomem rozszerzonym egzaminu maturalnego (mnożnik x 1) 

Zasady przeliczania na punkty kwalifikacyjne ocen z egzaminów na świadectwach maturalnych określa załącznik nr 21

Jeżeli na świadectwie nie ma określonego poziomu zdawania, ani nie ma udokumentowanego potwierdzenia równoważności uzyskanego wyniku do danego poziomu, wynik ten może zostać uznany:

- z egzaminu z języka obcego nowożytnego za równoważny z poziomem podstawowym egzaminu maturalnego. Wówczas wynik ten będzie przeliczony na punkty kwalifikacyjne (patrz załącznik nr 21) wg zasady: 1%= 1 punkt;

- z egzaminu z przedmiotu, o którym mowa w pkt 2 za równoważny z poziomem rozszerzonym egzaminu maturalnego. Wówczas wynik ten będzie przeliczony na punkty kwalifikacyjne (patrz załącznik nr 21) wg zasady: 1%=0,7 punktu.