FAQ

 

► NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA


♦ NOSTRYFIKACJA DOKUMENTÓW

► Czy istnieje możliwość nostryfikacji na WUM dyplomu uzyskanego na uczelni zagranicznej?

            Tak. Nostryfikacją dyplomów ukończenia studiów za granicą zajmują się dziekanaty odpowiednich Wydziałów. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej WUM więcej

► Gdzie można nostryfikować świadectwa zagraniczne?

           W sprawach o uznanie świadectwa lub innego dokumentu, albo o potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki właściwy jest kurator oświaty ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, a  w przypadku braku takiego miejsca - kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba ta zamierza złożyć świadectwo.

W przypadku naszej Uczelni jest to Kuratorium Oświaty w Warszawie:

Kontakt do Kuratorium

Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

telefon: 22 551 24 00 wew. 1110         


♦ PRZYJĘCIE NA STUDIA W WYNIKU PRZENIESIENIA

► Chciałbym/chciałabym przenieść się z innej uczelni i kontynuować studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jakie warunki muszę spełnić?

            Informacji na temat warunków przenoszenia się z innych uczelni do WUM udziela dziekanat wydziału, na którym realizowany jest kierunek, na który student chce przenieść się. Dane kontaktowe poszczególnych wydziałów dostępne są na stronie internetowej WUM więcej


♦ SYSTEM INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

► Czy rejestracja elektroniczna jest jedyną drogą ubiegania się o przyjęcie na studia?

            Tak. Rejestracja elektroniczna jest bezwzględnym wymogiem ubiegania się o przyjęcie na studia.

► Posiadam podwójne obywatelstwo? Jakie obywatelstwo należy podać w aplikacji?

            Kandydaci posiadający podwójne obywatelstwo, podczas rekrutacji posługują się wyłącznie obywatelstwem polskim.

► Czy można aplikować na kilka kierunków jednocześnie?

           Tak, z wyłączeniem jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, kierunek lekarski oraz kierunek lekarsko-dentystyczny. Można wybrać tylko jeden z wymienionych kierunków.

► Co zrobić, aby przywrócić aplikację na kierunek, z którego wcześniej zrezygnowałem/-am? 

            Kandydat nie może samodzielnie anulować rezygnacji z wybranego kierunku. W takim przypadku zgłoś problem na adres: rekrutacja@wum.edu.pl 

► W jaki sposób mogę zgłosić zapytanie bądź problem podczas składania aplikacji na studia za pośrednictwem IRK?

            Zapytania i problemy należy zgłaszać na adres: rekrutacja@wum.edu.pl albo przez zakładkę "Zgłoś problem" na koncie rekrutacyjnym.

► W jaki sposób będę informowany o poszczególnych etapach postępowania rekrutacyjnego?

            Adresowane imiennie komunikaty Kandydaci otrzymują na swoje konta rekrutacyjne (zakładka "Aktualności") oraz na adres e-mail podany podczas rejestracji w IRK. 

► W jaki sposób dowiem się o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia?

            Kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia na studia, Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR) wysyłają wiadomość na założone przez nich konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz na adres e-mail podany podczas rejestracji w IRK.

► Mam nadany status rezerwowy co w takim przypadku mam zrobić?

            Kandydat ze statusem rezerwowy oczekuje na kolejne komunikaty na indywidualnym koncie w IRK od Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej właściwej dla kierunku studiów, na który Kandydat aplikuje i ewentualne przesunięcie progu punktowego niezbędnego do zakwalifikowania. Nie jest wymagana od tej osoby deklaracja dalszego udziału w kwalifikacji na studia.


♦ OPŁATA REKRUTACYJNA

► Na jakie konto należy uiścić opłatę rekrutacyjną?

            Kandydatom zarejestrowanym w IRK, do każdego wybranego kierunku zostanie przypisany odrębny numer konta bankowego, na który należy wpłacić odrębną opłatę rekrutacyjną w wysokości właściwej dla kierunku.

► Czy za studia niestacjonarne należy uiścić opłatę rekrutacyjną?

            Tak, za każde postępowanie rekrutacyjne należy wnieść opłatę rekrutacyjną.

► Do kiedy powinna wpłynąć opłata rekrutacyjna?

           Za każdy wybrany kierunek/poziom/formę studiów należy w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji na ten kierunek wnieść odrębną opłatę na właściwy numer konta bankowego. Opłaty wniesione po terminie nie zostaną uwzględnione.

► Kiedy będzie wiadomo, czy opłata rekrutacyjna dotarła na konto WUM?

             Po potwierdzeniu przez bank wpłynięcia opłaty na konto Uczelni (na wskazany dla wybranego kierunku studiów rachunek bankowy), system rekrutacyjny automatycznie odnotowuje wpłatę. Wówczas kolor zakładki w IRK pod nazwą "Opłata" zmieni się z koloru czerwonego na zielony. Uwaga! Zależnie od banku, w którym wpłacono opłatę rekrutacyjną, potwierdzenie jej przez IRK może nastąpić nawet po 2-3 dniach. 

► Czy jest możliwy zwrot opłaty rekrutacyjnej?

            Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. O zwrot opłaty można się ubiegać w przypadku gdy nie zostanie uruchomiony kierunek, na który aplikował Kandydat.


♦ EGZAMIN MATURALNY

► Jaki egzamin maturalny/dojrzałości określamy terminem "stara matura", a jaki "nowa matura"?

             Egzamin dojrzałości (stara matura) to egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach. Natomiast egzamin maturalny
 (nowa matura) to egzamin maturalny zdawany od roku 2005 w liceach ogólnokształcących oraz od roku 2006 w technikach. 

Wybrałem niewłaściwy rodzaj matury. Jak mogę zmienić swój wybór?

           Po założeniu konta w IRK Kandydat nie może samodzielnie zmienić rodzaju matury. W przypadku błędnego wyboru zgłoś chęć zmiany matury na adres: rekrutacja@wum.edu.pl

► Czy brane są pod uwagę inne przedmioty ze świadectwa, niż te, które są wymagane w procesie rekrutacji?

             Brane są pod uwagę tylko przedmioty wymagane dla określonego kierunku studiów, wyszczególnione w poszczególnych załącznikach do obowiązującej Uchwały Rekrutacyjnej więcej

► Numer jakiego dokumentu należy wpisać w aplikacji IRK w przypadku poprawiania wyników egzaminów maturalnych?

              W aplikacji IRK należy wpisać numer pierwotnie uzyskanego świadectwa maturalnego. Wynik poprawionego egzaminu należy podać wg aneksu. Świadectwo łącznie z aneksem należy przedstawić przy składaniu dokumentów (jeżeli Kandydat zostanie zakwalifikowany na studia).

► Dla mojej matury Uczelnia nie podała przeliczników wyników egzaminów na punkty rekrutacyjne? Co należy podać w aplikacji?

            W przypadku braku przeliczników wyników egzaminów na punkty rekrutacyjne należy przesłać na adres: rekrutacja@wum.edu.pl dane identyfikacyjne z załączonym skanem dokumentu zawierającego zastosowaną skalę oceniania.

► Do kwalifikacji na studia muszę podać wyniki z różnych dokumentów (np. ze świadectwa i zaświadczenia z UEW czy z atestatu i maturalnych egzaminów zewnętrznych) i dla wyników tych są różne skale ocen. Co należy podać w aplikacji?

            W takim przypadku samodzielnie nie będziesz mógł wprowadzić uzyskanych wyników. W tej sytuacji na adres: rekrutacja@wum.edu.pl prześlij skany wszystkich dokumentów potwierdzających uzyskanie wymaganych wyników, a w przypadku świadectw i innych dokumentów zagranicznych razem z tłumaczeniem na język polski. Podaj przedmioty, które mają zostać uwzględnione w kwalifikacji.


♦ UCZELNIANY EGZAMIN WSTĘPNY (UEW)

► Co oznacza Uczelniany Egzamin Wstępny (skrót UEW)?

            Uczelniany Egzamin Wstępny (skrót UEW) na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w języku polskim jest to egzamin organizowany przez inne uczelnie, przeprowadzony na arkuszach maturalnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (skrót CKE) i oceniony wg zasad ustalonych przez CKE.

► Czym różni się Uczelniany Egzamin Wstępny (UEW) od "nowej matury"?

           Oba egzaminy są zdawane na tych samych arkuszach, jednak wyniki UEW są ważne tylko w roku zdawania egzaminu, a wyniki "nowej matury" są ważne bezterminowo.


♦ EGZAMIN SPRAWNOŚCIOWY

► Czy na kierunki takie jak fizjoterapia i ratownictwo medyczne obowiązuje egzamin sprawnościowy?

            Nie. 


♦ ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

► Kto musi zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną na kierunek logopedia ogólna i kliniczna?

            Na rozmowę musi zgłosić się każdy Kandydat chcący wziąć udział w rekrutacji na studia I i II stopnia na kierunek logopedia ogólna i kliniczna.

► Czego dotyczy rozmowa kwalifikacyjna na kierunek logopedia ogólna i kliniczna?

            Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje ocenę jakości posługiwania się językiem polskim i umiejętności komunikacji w zakresie:

  • kryteriów ogólnych: tempa i płynności mówienia, fonacji, kontaktu werbalnego,  warunków twarzowo-zgryzowych, cech regionalnych i środowiskowych;
  • kryteriów szczegółowych wymowy: spółgłosek dentalizowanych (sygmatyzm), spółgłosek dźwięcznych (bezdźwięczność, spółgłosek ustnych (nosowanie), samogłosek, głosek [r] (rotacyzm);
  • posiadanych umiejętności kierunkowych, a w tym: podatności na stymulację werbalną bodźcami słabymi i silnymi.

Rozmowę przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Dziekana.


♦ EGZAMIN WSTĘPNY NA STUDIA II STOPNIA

► Jaki jest zakres materiału na egzamin wstępny na studia II stopnia?

            Egzamin wstępny obejmuje program studiów I stopnia tego samego kierunku.