Audiofonologia z protetyką słuchu - studia I stopnia stacjonarne

Opłaty


OPŁATY W ROKU 2024/2025 w trakcie ustaleń  

OPŁATY obowiązujące w roku 2023/2024

 • Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia w języku polskim - 85 zł  
 • Opłata za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim:

           - opłata za cały tok studiów:  66 300 zł
           - opłata za rok studiów: jednorazowo:  22 100 zł
                                                     w 2 ratach:  11 300 zł
                                                     w 4 ratach:    5 800 zł                         

Szczegóły więcej

Opłat za studia stacjonarne w języku polskim nie pobiera się od:

 • cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca – obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str.7, z późn. zm.), oraz członków jego rodziny, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 
  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.);
 • cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1, wydanego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Badania lekarskie

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia przy składaniu dokumentów otrzymają od Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej skierowanie do lekarza medycyny pracy oraz zostaną poinformowane, w jakim czasie należy dostarczyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku. Jeden egzemplarz ww. zaświadczenia należy dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub do właściwego Dziekanatu.

Badania u lekarza medycyny pracy można wykonać bezpłatnie wyłącznie w wyznaczonych placówkach oraz na podstawie skierowania wydanego przez WUM (z pieczęcią i podpisem osoby wydającej skierowanie).

W przypadku odmowy wykonania świadczeń przez wskazaną poniżej placówkę, należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Pozostałe placówki wykonują ww. badania odpłatnie.

 • Wykaz przychodni realizujących bezpłatne badania kandydatów na studia w WUM więcej
 • Regulamin obowiązkowych badań lekarskich i szczepień dla kandydatów na studia oraz studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego więcej
 • Procedura postępowania przy obowiązkowych badaniach lekarskich i szczepieniach w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym więcej
 • Ulotka informacyjna "Jak zapobiegać chorobom zakaźnym w trakcie studiów medycznych" - ulotka informacyjna dla kandydatów i studentów WUM więcej

AUDIOFONOLOGIA
Z PROTETYKĄ SŁUCHU

Studia I stopnia stacjonarne

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata, tj. 6 semestrów. 

Profil absolwenta

Absolwent kierunku audiofonologia z protetyką słuchu zna naukowe podstawy funkcjonowania narządu słuchu i metody jego protetyki oraz potrafi je zastosować do rozwiązywania problemów leżących w zakresie działań audiofonologa i protetyka słuchu.
Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do pracy w zakresie prowadzenia badań diagnostycznych narządu słuchu, równowagi, mowy oraz prowadzenia rehabilitacji zaburzeń tych narządów. Może pracować jako technik audiofonologii. Zadania zawodowe absolwenta mogą być realizowane w dużych, pełnoprofilowych pracowniach audiologicznych, foniatrycznych i otoneurologicznych oraz gabinetach korekcji wad słuchu i pracowniach audioprotetycznych.