FAQ

 

► NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA


♦ NOSTRYFIKACJA DOKUMENTÓW

► Czy istnieje możliwość nostryfikacji dyplomu na WUM?

            Tak. Nostryfikacją dyplomów zajmują się odpowiednie Wydziały.

► Gdzie można nostryfikować świadectwa zagraniczne?

            Nostryfikacją świadectw uzyskanych poza granicami Polski zajmuje się Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.                                                                                    Kontakt: 22 34 74 552 lub tel. 22 34 74 592                       


♦ PRZYJĘCIE NA STUDIA W WYNIKU PRZENIESIENIA

► Chciałbym się przenieść z innej uczelni i kontynuować studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jakie warunki muszę spełnić?

            Informacji na temat warunków przenoszenia się z innych uczelni do WUM udziela dziekanat wydziału, na którym realizowany jest kierunek, na który student chce się przenieść. Dane kontaktowe poszczególnych wydziałów dostępne są na stronie internetowej WUM lub bezpośrednio pod linkiem http://www.wum.edu.pl/informacje-dla-studentow.


♦ SYSTEM INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

► Czy rejestracja elektroniczna jest jedyną drogą ubiegania się o przyjęcie na studia?

            Tak. Rejestracja elektroniczna jest bezwzględnym wymogiem ubiegania się o przyjęcie na studia.

► Czy można aplikować na kilka kierunków jednocześnie?

           Można, z wyłączeniem jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, kierunek lekarski oraz kierunek lekarsko-dentystyczny.

► Jaki wybrać rodzaj matury, jeśli posiadam UEW?

            Kandydaci posiadający polską „starą maturę” lub maturę zagraniczną oraz wyniki Uczelnianego Egzaminu Wstępnego (UEW) w aplikacji podają "nową maturę".

► Wybrałem niewłaściwy rodzaj matury. Jak mogę zmienić swój wybór?

            Kandydat nie może samodzielnie zmienić rodzaju matury. Skontaktuj się z Biurem Organizacji Kształcenia i Spraw Studenckich.

► Posiadam podwójne obywatelstwo? Jakie obywatelstwo należy podać w aplikacji?

            Kandydaci posiadający podwójne obywatelstwo, podczas rekrutacji posługują się wyłącznie obywatelstwem polskim.

► W jaki sposób Kandydaci dowiedzą się o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia?

            Kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia na studia, Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR) wysyłają wiadomość na założone przez nich konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).


♦ OPŁATA REKRUTACYJNA

► Na jakie konto należy uiścić opłatę rekrutacyjną?

            Kandydatom zarejestrowanym w IRK, do każdego wybranego kierunku zostanie przypisany odrębny numer konta bankowego, na który należy wpłacić odrębną opłatę rekrutacyjną w wysokości właściwej dla kierunku

► Czy za studia niestacjonarne należy uiścić opłatę rekrutacyjną?

            Tak, za każde postępowanie rekrutacyjne należy wnieść opłatę rekrutacyjną.

► Do kiedy powinna wpłynąć opłata rekrutacyjna?

           Za każdy wybrany kierunek/poziom/formę studiów należy w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji na ten kierunek wnieść odrębną opłatę na właściwy numer konta bankowego. Opłaty wniesione po terminie nie zostaną uwzględnione.

► Kiedy będzie wiadomo, czy opłata rekrutacyjna dotarła na konto WUM?

             Po potwierdzeniu przez bank wpłynięcia opłaty na konto Uczelni (na wskazany dla wybranego kierunku studiów rachunek bankowy), system rekrutacyjny automatycznie odnotowuje wpłatę. Wówczas kolor zakładki w IRK pod nazwą "Opłata" zmieni się z koloru czerwonego na zielony.

► Czy jest możliwy zwrot opłaty rekrutacyjnej?

            Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. O zwrot opłaty można się ubiegać w przypadku gdy nie zostanie uruchomiony kierunek, na który aplikował Kandydat.


♦ EGZAMIN MATURALNY

► Jaki egzamin maturalny/dojrzałości określamy terminem "stara matura", a jaki "nowa matura"?

             Egzamin dojrzałości (stara matura) to egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach. Natomiast egzamin maturalny
 (nowa matura) to egzamin maturalny zdawany od roku 2005 w liceach ogólnokształcących oraz od roku 2006 w technikach. 

► Czy brane są pod uwagę inne przedmioty ze świadectwa, niż te, które są wymagane w procesie rekrutacji?

             Brane są pod uwagę tylko przedmioty wymagane dla określonego kierunku studiów, wyszczególnione w poszczególnych załącznikach do Uchwały Rekrutacyjnej.

► Numer jakiego dokumentu należy wpisać w aplikacji IRK w przypadku poprawiania wyników egzaminów maturalnych?

              W aplikacji IRK należy wpisać numer pierwotnie uzyskanego świadectwa maturalnego. Wynik poprawionego egzaminu należy podać wg aneksu. Świadectwo łącznie z aneksem należy przedstawić przy składaniu dokumentów (jeżeli Kandydat zostanie zakwalifikowany na studia).

► Dla mojej matury Uczelnia nie podała przeliczników wyników egzaminów na punkty rekrutacyjne? Co należy podać w aplikacji?

            W przypadku braku przeliczników wyników egzaminów na punkty rekrutacyjne należy przesłać na adres rekrutacja@wum.edu.pl dane identyfikacyjne z załączonym skanem dokumentu zawierającego zastosowaną skalę oceniania.


♦ UCZELNIANY EGZAMIN WSTĘPNY (UEW)

► Co oznacza Uczelniany Egzamin Wstępny (skrót UEW)?

            Uczelniany Egzamin Wstępny (skrót UEW) na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w języku polskim jest to egzamin organizowany przez inne uczelnie, przeprowadzony na arkuszach maturalnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (skrót CKE) i oceniony wg zasad ustalonych przez CKE.

► Czym różni się Uczelniany Egzamin Wstępny (UEW) od "nowej matury"?

           Oba egzaminy są zdawane na tych samych arkuszach, jednak wyniki UEW są ważne tylko w roku zdawania egzaminu, a wyniki "nowej matury" są ważne bezterminowo.


♦ EGZAMIN SPRAWNOŚCIOWY

► Czy na kierunki takie jak ratownictwo medyczne obowiązuje egzamin sprawnościowy?

            Na kierunku ratownictwo medyczne studia stacjonarne obowiązuje egzamin sprawnościowy. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku nr 15 Uchwały Rekrutacyjnej.


♦ ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

► Kto musi zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną na kierunek logopedia ogólna i kliniczna?

            Na rozmowę musi zgłosić się każdy Kandydat chcący wziąć udział w rekrutacji na studia I i II stopnia na kierunek logopedia ogólna i kliniczna.

► Czego dotyczy rozmowa kwalifikacyjna na kierunek logopedia ogólna i kliniczna?

            Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje ocenę jakości posługiwania się językiem polskim i umiejętności komunikacji w zakresie:

  • kryteriów ogólnych: tempa i płynności mówienia, fonacji, kontaktu werbalnego,  warunków twarzowo-zgryzowych, cech regionalnych i środowiskowych;
  • kryteriów szczegółowych wymowy: spółgłosek dentalizowanych (sygmatyzm), spółgłosek dźwięcznych (bezdźwięczność, spółgłosek ustnych (nosowanie), samogłosek, głosek [r] (rotacyzm);
  • posiadanych umiejętności kierunkowych, a w tym: podatności na stymulację werbalną bodźcami słabymi i silnymi.

Rozmowę przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Dziekana.


♦ EGZAMIN WSTĘPNY NA STUDIA II STOPNIA

► Jaki jest zakres materiału na egzamin wstępny na studia II stopnia?

            Egzamin wstępny obejmuje program studiów I stopnia tego samego kierunku.